ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ ."Η ΜΕΡΙΜΝΑ"                      

                                                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ                                                           

                                           31ης Δεκεμβρίου    2019    (01/0 1/2019 - 31/12 /2019)

                                                                                                      Ποσά   κλειόμενης      Ποσά    προηγούμενης

                                                                                                           Χρήσης 2019                 Χρήσης 2018

      ΧΡΕΩΣΗ                                                                  

60  -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                             447.120,02                  519.891,44

61  -Αμοιβές και έξοδα τρίτων  ( με ΑΠΥ )                                                    528.155,84                   589.655,17

62  -Παροχές τρίτων  ( οτε -ΔΕΗ – Θέρμανση -Επισκευές )                              46.949,52                     52.591,51

63    -Φόροι Τέλη                                                                                         2.926,83                       2.776,44

64.00 -Έξοδα μεταφορών  ( καύσιμα αυτοκινήτων )                                       37.984,99                     18.470,55

64.01 -Έξοδα ταξειδίων                                                                                   338,94                             0,00

64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημίσεως  ( εκδηλώσεις )                                  7.744,77                      3.509,78

64.06 -Δωρεές - επιχορηγήσεις                                                                          97,75                          177,71

64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη                                                                     7.599,35                       6.622,13

64.08 -Υλικά άμεσης ανάλωσης ( τρόφιμα, καθαριότητα )                               43.345,82                     45.172,88

                  ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                             97.111,62                     73.953,05

65    -Τόκοι και συναφή έξοδα                                                                          347,76                         296,61

66    -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                                              28.650,35                     30.214,08

80.00   Αποτέλεσμα (  ζημία )                                                                     -48.912,75                  -124.589,75

                    ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                           1.102.349,19                 1.144.788,55

      ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                 

      1.Πωλήσεις                                                                           

73 -Υπηρεσιών ( έσοδα από ΕΕΤΑΑ )                                                           1.056.322,67             1.109.577,27

74 -Επιχορηγήσεις  ( Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ )                                              1.369,50                          0,00

75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ( δωρεές, γονείς )                                        38.317,36                 28.131,45

76 -Έσοδα κεφαλαίων                                                                                     6.339,66                   6.685,83

82. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (επιστροφή τέλους επιτιδ. 2014 )                         0,00                      394,00

                    ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                                            1.1102.349,19           1.144.788,55