ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

           " Η ΜΕΡΙΜΝΑ "

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1  

Τ.Θ. 1013  τκ 45221 Ιωάνινα

τηλ. 26510 77561  -  email: merimnaioa@gmail.com

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ1/7760/20-3-2018

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, με την αριθμ. ΣΟΧ1/7760/16-3-2018   ανακοίνωση, που εγκρίθηκε με το αριθμ. 6600/20-3-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ, όπως γνωστοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 1 (ενός) ατόμου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Ήπειρος 2014 – 2020» ,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων για τον πρώην Δήμο Παμβώτιδος» με κωδικό ΟΠΣ  5002136., με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος, ήτοι του εξής:

Μία (1) θέση ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με τα εξής απαιτούμενα προσόντα:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

       Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση της έδρας της εταιρείας, Πλατεία Πύρρου 1, Τ.Θ. 1013, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, καθημερινά και ώρες 12.00-14.00 μ.μ. (Τηλ. Επικοινωνίας: 2651077561). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης ολόκληρης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της εταιρείας μας, στο κτίριο της δομής του ΚΗΦΗ της εταιρείας στον πρώην Δήμο Παμβώτιδας, που βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Γυμνασίου Κατσικά  και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιωαννιτών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Διευκρινίζεται ότι το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  17/4/2018 έως και 27/4/2018.

                         Για την Α.Μ.Κ.Ε «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

                           Η αρμόδια υπάλληλος

                             Μαρία Λισγάρα