Αποτέλεσμα εικόνας για επιχειρησιακο προγραμμα ηπειρος 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Αριθ.Πρωτ.: - 8088 -

                                                                                                                  Ημερομηνία: 25-09-2019 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

             « Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Ταχ.Διεύθυνση :Πλατεία Πύρρου 1 – Ιωάννινα

Ταχ.Κώδικας: 45221  - Τ.Θ.  1013

Πληροφορίες:

ΜΠΑΛΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλ.:2651094703

Ε-mail:khfhmerimna@gmail.com

            merimnaioa@gmail.com

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» ΤΟΥ  ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ      της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», ενεργώντας ως Δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Κέντρο  Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.) στο πρώην Δήμο Παμβώτιδας με κωδικό ΟΠΣ 5002136 του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ήπειρος 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχοντας υπόψη :

1)      Την υπ’αριθμ. Πρωτ.:  1814/10-6-2016 (Κωδ. 26/2016)  Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , με τίτλο « Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – Κ.Η.Φ.Η.» και τις τροποποιήσεις αυτής

2)      Την υπ’αριθμ.: 3201/26-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΥ9Ε7Λ9-Κ9Η) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί ένταξης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο πρώην Δήμο Παμβώτιδας με κωδικό ΟΠΣ 5002136 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

3)      Την υπ’αριθμ. Πρωτ.: 2004/14-08-2017(ΑΔΑ : ΨΒΘΜ7Λ9-ΝΡΒ) 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)στο πρώην Δήμο Παμβώτιδας με κωδικό ΟΠΣ 5002136 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

4)      Την υπ’αριθμ. Πρωτ.: 1836/27-06-2019(ΑΔΑ : ΩΩΓ87Λ9-ΛΘΨ) 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)στο πρώην Δήμο Παμβώτιδας με κωδικό ΟΠΣ 5002136 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

5)      Την υπ’ αριθμ. 195/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

6)      Την ανάγκη για επικαιροποίηση του πίνακα των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.)στο πρώην  Δήμο Παμβώτιδας. 

1)      Την ανάγκη για επιπλέον ωφελούμενους πέραν των 30  ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στον Πρώην Δήμο Παμβώτιδας ,για την κατάταξή τους ως επιλαχόντες.

2)      Την υπ’αριθμ. Πρωτ.:56767/2013/13-07-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ,περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ’αριθμ. 293/16-5-2002 απόφασης περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» για το πρώην Δήμο Παμβώτιδας.

                                                                          ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους  ενδιαφέρονται (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο πρώην Δήμο Παμβώτιδας να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής.

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να ενταχθούν άτομα τρίτης ηλικίας που διαβιούν μοναχικά, δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, έχουν χρόνια προβλήματα, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη δομή.

Οι ωφελούμενοι και οι επιλαχόντες για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.) στο πρώην Δήμο Παμβώτιδας, θα επιλεχθούν βάσει  μοριοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άνωθεν πρόγραμμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός 10 εργασίμων ημερών από την επομένη δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από   30/9/2019  ημέρα Δευτέρα έως και 11/10/2019 ημέρα Παρασκευή.                           

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δομή :

Κ.Η.Φ.Η. της Α.Μ.Κ.Ε. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» ,Παλαιό Γυμνάσιο Κατσικά ,Υπεύθυνη Κ.Η.Φ.Η. κα Μπαλντά Ιωάννα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1)      Αίτηση συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του (Διατίθεται στη Δομή)

2)      Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια παραμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

3)      Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το τρέχον οικονομικό έτος.

4)      Γνωμάτευση θεράποντος Ιατρού , από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως , μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά, νοητικά , ψυχικά).

5)      Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6)      Υπεύθυνη Δήλωση ότι το άτομο δε λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο Κέντρο (διατίθεται στη Δομή).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Κριτήρια και μοριοδότηση

  1. Κατάσταση Υγείας

Πλήρως αυτοεξηπηρετούμενος/η

(κινητικά –νοητικά-ψυχικά)

           4

Μερικώς  αυτοεξυπηρετούμενος/η

(κινητικά –νοητικά-ψυχικά)

           6

Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η

(κινητικά –νοητικά-ψυχικά)

          10

  1.  Εισόδημα

Κάτω από το όριο της φτώχειας

          15

Πάνω από το όριο της φτώχειας

          10

  1. Οικογενειακή κατάσταση

Χήρος /α , Διαζευμένος/η , Άγαμος/η

            5

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα , οι αιτούντες δε θα λαμβάνουν μόρια , χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και για το έτος 2018 ορίζεται σε 4.560 Ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 για το σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για του υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού ,στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Η.Φ.Η. ,έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΣ νέα επικαιροποιημένα στοιχεία , το κριτήριο προσδιορίζεται ανάλογα.

Ο δικαιούχος βαθμολογεί και κατατάσσει τους αιτούντες σε πίνακα , κατά φθίνουσα σειρά , με βάση το σύνολο   της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της Δομής (Κ.Η.Φ.Η.), που είναι 30 ωφελούμενοι. Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου.

Αποτέλεσμα εικόνας για εσπα ευρωπαικη ενωση ευρωπαικο κοινωνικο ταμειο

                    Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης