Οι πόροι της Μεριμνας  προέρχονται από

  1. Ευρωπαικά  Προγράμματα
  2. Επιχορηγήσεις Υπουργείων