ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"                    

                                        ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ                           

                                                    31ης Δεκεμβρίου    2015   (01/0 1/2015 - 31/12 /2015)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ποσά  κλειόμενης           Ποσά προηγούμενης

                                                                                      Χρήσης 2015                 χρήσης 2014

ΧΡΕΩΣΗ

60    -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                     521.540,05                  585.409,87

61    -Αμοιβές και έξοδα τρίτων                                             438.420,14                  450.769,29

62    -Παροχές τρίτων                                                            32.442,52                    46.442,30

63    -Φόροι Τέλη                                                                    2007,73                         604,00

64.00 -Έξοδα μεταφορών                                                        7.083,29                      5.382,45

64.01 -Έξοδα ταξειδίων                                                              207,34                        444,19

64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημίσεως                                   2.744,82                        642,00

64.06 -Δωρεές - επιχορηγήσεις                                              134.850,55                    80.316,06

64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη                                                5.622,73                      4.696,33

64.08 -Υλικά άμεσης ανάλωσης                                               45.637,31                    48.105,53

64.98 -Διάφορα                                                                             0,00                        109,78

65    -Τόκοι και συναφή έξοδα                                                     181,91                        535,92

66    -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                         11.874,72                  129.669,61

80.00   Αποτέλεσμα ( Κέρδη/ ζημία )                                      -93.886,05                  154.593,70

                    ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ                                     1.108.727,06              1.507.721,03

ΠΙΣΤΩΣΗ                                                   

                                                                                                                                                                      73    -Υπηρεσιών ( έσοδα από παροχή υπηρεσιών )                   969.922,54              1.135.086,41

74    -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων                     97.990,22                328.108,08

75    -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών                                         37.978,75                 38.315,40

76    -Έσοδα κεφαλαίων                                                             2.835,55                  6.211,14

                    ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                      1.108.727,06           1.507.721,03