ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ ."Η ΜΕΡΙΜΝΑ"                      

                                                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ                                                           

                                           31ης Δεκεμβρίου    2017    (01/0 1/2017 - 31/12 /2017)

                                                                                                      Ποσά   κλειόμενης      Ποσά    προηγούμενης

                                                                                                          Χρήσης 2017                 Χρήσης 2016

      ΧΡΕΩΣΗ                                                                  

60  -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                             532.654,68                  539.059,80

61  -Αμοιβές και έξοδα τρίτων  ( με ΑΠΥ )                                                    481.878,87                  382.357,78

62  -Παροχές τρίτων  ( οτε -ΔΕΗ – Θέρμανση -Επισκευές )                              36.065,08                    33.076,57

63    -Φόροι Τέλη                                                                                          2510,52                       1262,05

64.00 -Έξοδα μεταφορών  ( καύσιμα αυτοκινήτων )                                       12.386,84                      9.534,17

64.01 -Έξοδα ταξειδίων                                                                                   233,76                         374,15

64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημίσεως  ( εκδηλώσεις )                                  1.208,02                      1.505,40

64.06 -Δωρεές - επιχορηγήσεις   ( κπμ Κόνιτσας )                                                  0,00                     15.245,10

64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη                                                                     6.808,15                       4.192,86

64.08 -Υλικά άμεσης ανάλωσης ( τρόφιμα, καθαριότητα )                                39.986,09                    35.356,44

64.98 -Διάφορα                                                                                                30,00                            4,10

                  ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                              60.652,86                    66.212,22

65    -Τόκοι και συναφή έξοδα                                                                          234,70                           78,60

66    -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                                               23.025,61                      9.245,86

80.00   Αποτέλεσμα ( Κέρδη/ ζημία )                                                            -11.559,33                     22.064,14

                    ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                         1.125.462,99               1.053.357,02

      ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                 

      1.Πωλήσεις                                                                           

73 -Υπηρεσιών ( έσοδα από ΕΕΤΑΑ )                                                          1.092.849,70                  930.254,89

74 -Επιχορηγήσεις  ( Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ )                                              2.510,75                   67.630,09

75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ( δωρεές, γονείς )                                       23.488,06                   47.567,31

76 -Έσοδα κεφαλαίων                                                                                     6.614,48                     5.960,42

81. Εκτακτα ανόργανα αποτελέσματα                                                                      0,00                           0,18

82. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (διαφορές σε αμοιβ. Πρ/κού )                              0,00                      1.944,13

                    ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                                             1.125.462,99              1.053.357,02