ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΕΙΑ ."Η ΜΕΡΙΜΝΑ"                      

                                                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ                                                                                                       31ης Δεκεμβρίου    2018    (01/0 1/2018 - 31/12 /2018)

                                                                                                      Ποσά   κλειόμενης      Ποσά    προηγούμενης

                                                                                                          Χρήσης 2018                 Χρήσης 2017

      ΧΡΕΩΣΗ                                                                  

60  -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                             519.891,44                  532.654,68

61  -Αμοιβές και έξοδα τρίτων  ( με ΑΠΥ )                                                    589.655,17                  481.878,87

62  -Παροχές τρίτων  ( οτε -ΔΕΗ – Θέρμανση -Επισκευές )                              52.591,51                    36.065,08

63    -Φόροι Τέλη                                                                                         2.776,44                      2.510,52

64.00 -Έξοδα μεταφορών  ( καύσιμα αυτοκινήτων )                                       18.470,55                    12.386,84

64.01 -Έξοδα ταξειδίων                                                                                       0,00                        233,76

64.02 -Έξοδα προβολής και διαφημίσεως  ( εκδηλώσεις )                                  3.509,78                      1.208,02

64.06 -Δωρεές - επιχορηγήσεις                                                                         177,71                            0,00

64.07 -Έντυπα και γραφική ύλη                                                                     6.622,13                       6.808,86

64.08 -Υλικά άμεσης ανάλωσης ( τρόφιμα, καθαριότητα )                               45.172,88                     39.986,09

64.98 -Διάφορα                                                                                                 0,00                            30,00

                  ΣΥΝΟΛΟ 64                                                                             73.953,05                      60.652,86

65    -Τόκοι και συναφή έξοδα                                                                          296,61                         234,70

66    -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                                                              30.214,08                     23.025,61

80.00   Αποτέλεσμα (  ζημία )                                                                   -124.589,75                    -11.559,33

                    ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                          1.144.788,55                 1.125.462,99

      ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                 

      1.Πωλήσεις                                                                           

73 -Υπηρεσιών ( έσοδα από ΕΕΤΑΑ )                                                           1.109.577,27             1.092.849,70

74 -Επιχορηγήσεις  ( Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ )                                                     0,00                   2.510,75

75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ( δωρεές, γονείς )                                        28.131,45                 23.488,06

76 -Έσοδα κεφαλαίων                                                                                     6.685,83                   6.614,48

82. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (επιστροφή τέλους επιτιδ. 2014 )                     394,00                         0,00

                    ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                                            1.144.788,55           1.125.462,99

22403282